قران از زبان قران 2 مورد در 6.9727 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع