شاخص كیفیت هوا 39 مورد در 2.6367 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع