رعد و برق 32 مورد در 1.8867 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع