دمای هوا 26 مورد در 1.7031 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع