احتمال وقوع رگبار 2 مورد در 0.7344 ثانیه یافت شد

دسترسی سریع