ناوشكن دنا در قالب ناوگروه 86 پس از هشت ماه دریانوردی و طی 65 هزار كیلومتر به دور دنیا ساعاتی پیس در بندرعباس پهلوگیری كرد

.

1402/02/30
|
13:59
دسترسی سریع