شما چه فكر می كنید؟ هر روز از ساعت 7:00-9:00-10:30-13:00-16:30-18:30-20 به مدت 2 دقیقه

رادیو پیام

#شما_چه_فكر_ميكنيد؟

شما چه فكر می كنید؟

شما چه فكر می كنید؟

برای آدمی لحظه ای با شكوه تر از اندیشیدن نیست.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001047
دسترسی سریع
#شما_چه_فكر_میكنید؟