دروازه قرآن شیراز

مشهورترین دروازه قدیمی ایران در یكی از شهرهای تاریخی كشور قرار گرفته است.

1397/05/03
|
11:0

شیراز شهری است كه در دوره زندیه دوباره پایتخت ایران شد و در صلح و آرامش كریمخانی بالید و به شهری زیبا تبدیل شد.كه هنوز هم با یادگارهای تاریخی اش یكی از شهرهای زیبای ایران است .شهری با دروازه ای در ورودی شمال خود كه ساخت بنای اولیه ان به دوره آل بویه بر می گردد.دروازه ای كه روزگاری فقط یكی از شش دروازه ی شهر بوده و حالا تك و تنها به نماد این شهر بدل شده است.

دسترسی سریع