مدرسه تلویزیونی ایران /12 آذر

جدول زمانبندی کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران برای 4 شنبه 12 آذر 99 منتشر شد.

1399/09/12
|
08:22

جدول به شرح زیر است:

شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت بدنی ساعت 7:45 تا 8

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت 8 تا 8:30 دانش فنی تخصصی پودمان یک پایه 12 - رشته تربیت بدنی - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت 8:30 تا 9 ارتباط موثر شایستگی فصل دوم پایه 10 - رشته خدمات - شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش
ساعت 9 تا9:30 طراحی وب پیاده سازی سیستم‌های اطلاعاتی پایه 12 - رشته شبکه ونرم افزار -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت 20:50 تا 21:15 سیستم فن خنک کننده دمای موتور پایه 12 - رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت 21:15 تا21:50 انواع سیستم ترمز کاسه‌ای خودرو پایه 11 - رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:
ساعت 10:30 تا 11:00 بازی و ریاضی پایه اول
ساعت 11:00 تا11:30 علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت 11:30 تا 12:00 فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت 12:00 تا12:30 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم
ساعت 12:30 تا 13:00 بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت 13:00 تا13:30 بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت 13:30 تا13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت 14:30 تا 15:00 ادبیات فارسی درس 8 پایه هفتم
ساعت 15:00 تا15:30 ادبیات فارسی درس 8 آزادگی پایه هشتم
ساعت 15:30 تا 16 ادبیات فارسی درس 8 قسمت اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت 16 تا 16:30 رشد حرفه‌ای معلمان - درس پژوهی

متوسطه دوم:
ساعت 16:30 تا17:00 شیمی دو پایه 11 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 17 تا 17:30 شیمی سه پایه 12 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 17:30 تا 18:00 شیمی یک پایه 10 علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 20:00 تا 20:25 ریاضی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی
ساعت 20:25 تا 20:50 ریاضی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی

شبکه 4:
ساعت 7:30 درس جغرافیای 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت 8 درس فلسفه 1 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت 8:30 درس تاریخ 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی
ساعت 10:15 درس ریاضی و آمار 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
ساعت 10:45 درس اقتصاد پایه 10 و 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت 11:15 درس دین و زندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت 11:45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
ساعت 12:15 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیریک
ساعت 12:45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
ساعت 13:15 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی:
ساعت 11 درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان
ساعت 11:30 درس آموزش قرآن پنجم دبستان
ساعت 15 آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت 15:30 دین و زندگی یک پایه دهم بخش قرآن رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری.

دسترسی سریع