جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 8 آذر

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 8 آذر به شرح زیر است:

1399/09/08
|
08:10

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 8 آذر


شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7:45تا 8 فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠ کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان دو مشترک پایه 11 شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ درس معماری و ساختمان رشته نقشه کشی معماری پایه 11 شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 9تا9:30 نازک دوزی رشته طراحی و دوخت پایه 10 شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 20:50 تا 21:15 سیستم کلاچ خودرو رشته مکانیک خودرو پایه 11 شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت 21:15تا21:50 تعمیر سیلندر موتور خودرو پایه 10 رشته مکانیک خودرو شاخه فنی و حرفه‌ای


6پایه ابتدایی
ساعت10:30 تا ١١:0٠فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:0٠ تا11:30بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت 11:30تا 12:00علوم تجربی و تفکر پایه سوم

ساعت12:00تا12:30بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت 12:30تا13:00 فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت13:00تا13:30 علوم تجربی و تفکر پایه ششم

ساعت 13:30تا13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی


متوسطه اول
ساعت 14:30تا 15:00زبان انگلیسی (مکالمه و تمرین شنیداری درس سوم) پایه هفتم

ساعت15:00تا15:30 زبان انگلیسی (تمرین بخش شنیداری درس سوم) پایه هشتم

ساعت ١5:٣٠ تا ١6زبان انگلیسی (آهنگ زبان و گرامر درس دوم) پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١6 تا ١6:٣٠ مدیریت کلاس درس یادگیری پژوهش محور

متوسطه دوم
ساعت ١6:٣٠ تا١٧:00 زیست شناسی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی 2 پایه 11 رشته علوم تجربی

ساعت 17:30تا 18:00کارگاه کار آفرینی و تولید پایه 11 مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت 20:00تا 20:25 فیزیک 2 پایه 11 رشته تجربی

ساعت 20:25تا 20:50ریاضی 3 پایه 12 رشته تجربی

شبکه 4
ساعت7:30درس عربی زبان قران 1پایه10رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت8 درس ریاضی آمار1پایه10 رشته ادبیات وعلوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

ساعت8:30 درس عربی زبان قران2 پایه11ادبیات و علوم انسانی

ساعت 10:15درس عربی زبان قران3 پایه12 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 10:45 درس دین وزندگی2 پایه11 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت11:15درس عربی زبان قران3پایه12 رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت 11:45درس زبان خارجی1پایه10مشترک تمام رشته‌ها

ساعت 12:15 درس فیزیک3 پایه12رشته ریاضی فیزیک

ساعت 12:45درس حسابان1 پایه11رشته ریاضی فیزیک

ساعت13 درس فیزیک3 پایه12 رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی
ساعت11 درس انس با قرآن کودکان پیش دبستانی

ساعت11:30درس آموزش قرآن اول دبستان

ساعت15 دین و زندگی 3 پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت15:30 آموزش قرآن پایه هفتم مقطع اول متوسطه
منبع: خبرگزاری صداوسیما

دسترسی سریع