مدرسه تلویزیونی جدول زمانبندی کلاس مدرسه تلویزیونی روز چهارشنبه 5 آذر

­جدول زمانبندی کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران روز چهارشنبه منتشر شد.

1399/09/05
|
08:28


این جدول به شرح زیر است.
شبکه آموزش:
ساعت 7:45تا 8 آموزش درس تربیت‌بدنی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ تاسیسات مکانیکی پودمان یک - پایه 10 -شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی تخصصی پودمان یک - رشته طراحی و دوخت - پایه 12 -شاخه فنی وحرفه‌ای
ساعت 9تا9:30 کاربرد کورل - رشته گرافیک رایانه - پایه 10 -شاخه کاردانش
ساعت 20:50 تا 21:15 سیستم هیدرولیک ترمز - پایه 11 - رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت 21:15تا21:50 تعمیر سیستم بالابر شیشه و برف پاک کن -پایه 12- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:
ساعت10:30 تا ١١:0٠ بازی و ریاضی پایه اول
ساعت ١١:0٠ تا11:30 علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت 11:30تا 12:00 فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت12:00تا12:30 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم
ساعت 12:30تا13:00 بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت13:00تا13:30 بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت 13:30تا 13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت 14:30تا 15:00 ادبیات فارسی - درس 7 قسمت دوم پایه هفتم
ساعت15:00تا15:30 ادبیات فارسی - درس 7 آداب نیکان قسمت دوم پایه هشتم
ساعت ١5:٣٠ تا ١6 ادبیات فارسی - درس 7 قسمت اول پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١6 تا ١6:٣٠: مهارت‌های تربیتی - روایت پژوهی

متوسطه دوم:
ساعت ١6:٣٠ تا١٧:00 شیمی دو - پایه 11 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه - پایه 12- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 17:30تا 18:00 شیمی یک - پایه 10 - علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 20:00تا20:25 ریاضی 1 - پایه 10 - رشته علوم تجربی
ساعت 20:25تا 20:50 فیزیک 3 -پایه 12- رشته علوم تجربی

شبکه 4:
ساعت7:30درس جغرافیای3پایه12رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت8 درس فلسفه1پایه11رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت8:30درس تاریخ1پایه10ادبیات وعلوم انسانی
ساعت10:15درس ریاضی وآمار2 پایه11 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم معارف اسلامی
ساعت10:45درس اقتصادپایه10و11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت11:15درس دین وزندگی3پایه12 رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت11:45درس ریاضی گسسته پایه12رشته ریاضی فیزیک

ساعت12:15درس فیزیک2 پایه11رشته ریاضی فیریک

ساعت12:45درس ریاضی گسسته پایه12رشته ریاضی فیزیک
ساعت13:15درس فیزیک2 پایه11 رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی:

ساعت11 درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان
ساعت11:30 درس آموزش قرآن پنجم دبستان
ساعت15 آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول
ساعت15:30 دین و زندگی پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

دسترسی سریع