📆 برنامه پخش آموزش دروس دانش آموزان از مدرسه تلویزیونی ایران _ پنجشنبه 8 آبان

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه

1399/08/08
|
13:21


📺شبکه ‌آموزش:
🕖 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7:45 تا 8

📚فنی و حرفه ای و کاردانش:

🕖 ساعت ٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی/ ادامه پودمان یک - رشته الکترونیک- پایه 10 - شاخه فنی و حرفه ای
🕖 ساعت٨:٣٠ تا ٩ شیمی یک/ مدل های اتمی - تمامی رشته ها -پایه 11- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
🕖 ساعت 9 تا9:30 شناخت مواد و مصالح فصل اول بخش دوم - رشته نقشه کشی و معماری - پایه 10 - شاخه فنی و حرفه ای
🕖 ساعت 20:50 تا 21:15 فیزیک/ اندازه گیری 2 - پودمان 1- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
🕖 ساعت 21:15 تا 21:50 ریاضی/ مفهوم تابع - پودمان1- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

📚پایه ابتدایی:

🕖 ساعت 10:30 تا ١١:0٠ فارسی و نگارش پایه اول
🕖 ساعت ١١:0٠ تا 11:30 فارسی و نگارش پایه دوم
🕖 ساعت 11:30تا 12:00 بازی و ریاضی پایه سوم
🕖 ساعت12:00تا12:30 فارسی و نگارش پایه چهارم
🕖 ساعت 12:30تا13:00 علوم تجربی و تفکر پنجم
🕖 ساعت13:00تا13:30 فارسی و نگارش پایه ششم
🕖 ساعت 13:30تا13:50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

📚متوسطه اول:

🕖 ساعت 14:30تا 15:00 عربی - درس اول بخش سوم پایه هفتم
🕗 ساعت15:00تا15:30 عربی - درس دوم (حل تمرین)
🕗 ساعت ١5:٣٠ تا ١6 عربی - درس اول (حل تمرین) پایه نهم

📚دوره آموزش مجازی متوسطه:

🕖 ساعت ١6 تا ١6:٣٠ آموزش مجازی - سبک های یادگیری

📚متوسطه دوم:

🕖 ساعت ١6:٣٠ تا١٧:00 آمادگی دفاعی - پایه 10- مشترک تمام رشته ها
🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ هویت اجتماعی - پایه 12- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت 17:30تا 18:00 زیست 1 - پایه 10 - علوم تجربی
🕖 ساعت 20:00 تا 20:25 فیزیک 1 - پیوند های مولکولی - پایه 10 - رشته تجربی و ریاضی فیزیک
🕖 ساعت 20:25 تا 20:50 ریاضی 2- درس تناسب - پایه 11 -رشته تجربی و ریاضی فیزیک

📺شبکه 4

📝ساعت7:30 درس ریاضی آمار1 پایه10رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت8 درس تاریخ2 پایه11رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت8:30 درس نگارش 2 پایه11مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت10:15 درس علوم و فنون ادبی3 پایه12 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی.
📝ساعت10:45 درس زبان خارجی2 پایه11 مشترک تمام رشته ها.
📝ساعت11:15درس علوم و فنون ادبی2 پایه11 رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی.
📝ساعت11:45درس دین و زندگی3 پایه12رشته ادبیات و علوم انسانی.
📝ساعت12:15 درس هندسه3 پایه12رشته ریاضی فیریک.
📝ساعت12:45 درس هندسه2 پایه11رشته ریاضی فیزیک.
📝ساعت13:15 درس هندسه3 پایه12 رشته ریاضی فیزیک.

📺 شبکه قران و معارف اسلامی

🕖 ساعت 8 عربی و زبان قرآنی 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
🕖 ساعت 8:30 عربی و زبان قرآنی دو پایه 11رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
🕖 ساعت 11درس هدیه های آسمانی ششم دبستان
🕖 ساعت 11:30درس آموزش قرآن ششم دبستان
🕖 ساعت 15 پیام های آسمانی پایه نهم مقطع متوسط اول
🕖 ساعت 15:30 درس عربی و زبان قرآنی سه پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی مقطع متوسط دوم

دسترسی سریع