جدول کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران در 9 مهر


جدول کلاس‌های مدرسه تلویزیونی ایران برای روز 4 شنبه 9 مهر منشر شد.

1399/07/09
|
08:57

زمانبندی این کلاس‌ها به شرح زیر است:

شبکه آموزش:
آموزش درس تربیت بدنی
ساعت 7:45 تا 8

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت 8 تا 8:30 نصب و راه اندازی تاسیسات گرمایی پایه 11 رشته تاسیسات ساختمان فنی و حرفه‌ای
ساعت 8:30 تا 9 کارگاه تابلو برق پایه 12 رشته برق شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای
ساعت 9 تا9:30 نگهداری ماشین‌های صنعتی رشته ماشین ابزار پایه 12 شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای
ساعت 20:50 تا 21:15 پرورش مهارت‌های شناختی و پرورش کودک پایه 12 رشته تربیت کودک شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت 21:15 تا21:50 مبانی هنر تجسمی رشته گرافیک پایه10شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه ابتدایی:
ساعت 10:30 تا 11:00 بازی و ریاضی پایه اول
ساعت 11:00 تا11:30 علوم تجربی و تفکر پایه دوم
ساعت 11:30 تا 12:10 فارسی و نگارش پایه سوم
ساعت 12:10 تا12:40 مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم
ساعت 12:40 تا13:10 بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت 13:10 تا13:40 بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:
ساعت 14:30 تا 15:00 ادبیات فارسی درس دوم چشمه معرفت بخش دوم پایه هفتم
ساعت 15:00 تا15:30 ادبیات فارسی درس دوم خوب جهان را ببین قسمت دوم پایه هشتم
ساعت 15:30 تا 16 ادبیات فارسی درس دوم عجایب صنع حق تعالی بخش دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:
ساعت 16 تا 16:30 طرح درس نویسی با رویکرد آموزش مجازی

متوسطه دوم:
ساعت 16:30 تا 17 شیمی 1 پایه 10 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 17 تا 17:30 شیمی 3 پایه 12 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 17:30 تا 18 شیمی2 پایه 11 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت 20 تا 20:25 فیزیک 1 /یکا‌ها پایه 10 رشته علوم تجربی
ساعت 20:25 تا 20:50 فیزیک 1 /یکا‌ها پایه 10 رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه 4 سیما:
ساعت 7:30 درس جغرافیای 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت 8 درس فلسفه 1 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت 8:30 درس تاریخ 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی
ساعت 10:15 درس ریاضی و آمار 2 پایه 11 رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت 10:45 درس اقتصاد پایه 10و 11 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی
ساعت 11:15 درس دین و زندگی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت 11:45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
ساعت 12:15 درس فیزیک 2 پایه 11 رشته ریاضی فیریک
ساعت 12:45 درس ریاضی گسسته پایه 12 رشته ریاضی فیزیک
ساعت 13:15 درس فیزیک 2 پایه11 رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی:
ساعت 15 درس جریان شناسی اندیشه‌های معاصر پایه 12 رشته علوم و معارف
ساعت 15:30 درس احکام 1 پایه 10 رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت 16 درس احکام 2 پایه 11 رشته علوم و معارف
ساعت 16:30 درس آموزش قرآن نهم درس اول متوسطه دوره اول.

دسترسی سریع