طی 24 ساعت گذشته کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 82 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

1399/06/23
|
11:08


طی 24 ساعت گذشته
کیفیت هوای تهران قابل قبول است

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 82 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

کیفیت هوای تهران قابل قبول استبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این شاخص طی 24 ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد 86 قرار داشت و کیفیت هوای تهران قابل قبول بود.
تهران از ابتدای سال 15 روز هوای پاک، 124 روز هوای قابل قبول، 36 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 2 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت 25 روز هوای پاک، 127 روز هوای قابل قبول، 24 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشت.

دسترسی سریع