طی 24 ساعت گذشته هوای تهران در مرز آلودگی

شاخص کیفیت هوا طی 24 ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد 95 قرار داشت و هوای تهران در مرز آلودگی قرار داشت.

1399/06/18
|
09:26

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 70 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
همچنین این شاخص طی 24 ساعت گذشته به طور میانگین بر روی عدد 95 قرار داشت و کیفیت هوای تهران در مرز آلودگی بود.
تهران از ابتدای سال 15 روز هوای پاک، 119 روز هوای قابل قبول، 36 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 2 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، پایتخت 25 روز هوای پاک، 122 روز هوای قابل قبول، 24 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و یک روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه داشت.

دسترسی سریع