ضرورت پرداخت مستقیم وجوه تامین اجتماعی به ذینفع نهایی

دیوان محاسبات كشور در تذكری به سازمان تامین اجتماعی، استقرار حساب واحد با صدور درخواست وجه الكترونیكی و پرداخت مستقیم وجوه به ذینفع نهایی را خواستار شد.

1402/12/02
|
13:23
|

این نهاد نظارتی به علت اجرانشدن بند (ه) تبصره بیست قانون بودجه به سازمان تامین اجتماعی تذكر داد.
در این تذكر آمده است: سازمان تامین اجتماعی مكلف است به منظور شفافیت و پایداری مالی صندوق بازنشستگی به استقرار حساب واحد با صدور درخواست وجه الكترونیكی و پرداخت مستقیم وجوه به ذینفع نهایی اقدام كند كه با توجه به بررسی‌های به عمل آمده هیچگونه عملكردی در این خصوص توسط سازمان تامین اجتماعی انجام نشده است.

دسترسی سریع