0:00
ادامه بخش شبانگاهی(زنده)

ویژه شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع)

2:00
بخش سحرگاهی(زنده)

ویژه شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع)
اذان صبح:4:51

6:00
بخش صبحگاهی(زنده)

ویژه شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع)

10:00
بخش نیمروزی(زنده)

ویژه شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع)
اذان ظهر13:03

14:00
بخش عصرگاهی(زنده)

ویژه شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع)

18:00
بخش شامگاهی(زنده)

ویژه شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع)
اذان مغرب20:03

22:00
بخش شبانگاهی(زنده)

خبر، موسیقی بی کلام، موسیقی با کلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز)