صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

امام حسین (ع) می فرمایند : سلام هفتاد حسن و پاداش نیک می باشد ،شصت و نه حسن آن برای سلام دهنده و یک حسن برای پاسخ گوینده است.

مرتبط با این