كار من نیست

ترانه "كار من نیست" با صدای آرن

متن ترانه " كار من نیست":

ﻛﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺖ اﻧﮕﺎر اﺻﻠﺎ
ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ رو ﻗﻠﺒﻢ ﻳﻪ اﻣﻀﺎ ازت
ﻛﻞ ﺷﻬﺮو زﻳﺰو رو ﻛﺮدی ﺗﻮ دﻧﺒﺎل ﭼﻰ
آﺧﺮم دﻳﺪی ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﻜﺮار ﻣﻦ
زﻣﺎن ﻧﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮﮔﺮده ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮد ﺧﻮدت
ﻛﺎش ﻳﻪ روز اﻳﻦ دوری از ﻣﻦ ﺗﻮرو ﺧﺴﺘﺖ ﻛﻨﻪ
ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﻫﻴﺸﻜﻰ ﻣﺜﻠﺖ ﮔﺮﻳﻤﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻛﻨﻪ
ﺧﻮدت ﻣﻴﺪوﻧﻰ از ﺗﻮ اﻳﻦ دﻟﻮ ﻛﻨﺪن
ﻛﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻳﻪ ﺷﺒﻪ رﻓﺘﻦ ﻛﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
دور زدن اﺻﻠﺎ ﻛﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
از ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻛﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﻮ ﺑﺮو اﮔﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻪ
ﻛﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻳﻪ ﺷﺒﻪ رﻓﺘﻦ ﻛﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
دور زدن اﺻﻠﺎ ﻛﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
از ﺗﻮ ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻛﺎر ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﻮ ﺑﺮو اﮔﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻧﻪ

1403/03/19
|
09:08
دسترسی سریع