"همه با هم ورزش"

تهیه کننده: فاطمه عباسی آریمی
گوینده: پیمان غریب پناه
کارشناس:

1398/05/08
|
10:21

در این برنامه با معرفی واحیای بازیهای گذشته (بازی های بچه های دیروز)و مقایسه آن با بازی های امروزی و راهنمایی والدین در خصوص اهمیت و نقش بازی در رشد اجتماعی ، فیزیکی و تحرک فرزندان و... همچنین ترغیب مسئولان ذیربط برای تامین زیرساخت وفضاهای مناسب برای احیا ی وراه اندازی این بازیها

دسترسی سریع